Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   24 Сен 2001 00:28

Ба Толошон муражиат:
Чама хурматина боон, Чама 1- жи вазифа ышта зывони огатейе. Ба горош ха толош ана ойо гела шер бынывышто, чама зывон итка ве жимон бака. Кахини дуси шер бамы ве хош омай.
Ын шер Самад Вургунийе, Бахтийар Иззатови ба толоши пегордынийаше.


Озарбайжаон

Ве давардам аз чы бандон
Кижа чаша рушна чашмон
Садом маса ве диарон,
Чы Арази лол ша овон,
Дустым знай барка ружон.

Ыми зындан чымыниш ты
Чымы йурдиш, масканиш ты.
Бамы хам мо, ватаниш ты,
Бе дыл бабе икаси жон?
Озорбойжон,Озорбойжон.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: tolosha bala
Дата:   24 Сен 2001 13:38

salam !.az xoshhal bim!bi barade ve binivishtan.

 SALAMLAR!
Автор: Elli
Дата:   24 Сен 2001 14:53

Salam, chukneyon? Chok? Allaha shukur! Az tolish niem, amma talishlari qardash kimi sevirem! Allahdan xosh dileklerim var sizlere!
Yashasin hamimizi agushuna alan vetenimiz Azerbaycan!

 RE: SALAMLAR!
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   24 Сен 2001 20:56

Ки амани хандеда, бавон хыдаванди аламику жон саглыге, ба толошон иса сабр, озодати, ийан фировонати быда.
Аз умру бошмаро чы толошон йола шаир Валишах ку гела шер гандедам. Бахандан, лаззат бысанан.

Ама ТОЛОШОНИМОН

Вотдаш Толош бехиште
Чы диавужи гав лыште.
Бехешт човрай и мыште.
Чы кандула шонимон,
Ама ТОЛОШОНИМОН.

Гагыримон, лок нимон,
Гассам маха, пок нимон,
Байанды ве чок нимон,
Ба гарибон лонимон,
Ама ТОЛОШОНИМОН.

Хитлер хугон вази бе,
Дынйо дама рози бе,
Чама навда Хази бе,
Жаго мерди зонимон,
Ама ТОЛОШОНИМОН.

Р.S. Шер ды ихтисари чап ба.

 RE: SALAMLAR!
Автор: Kahin
Дата:   25 Сен 2001 11:20

Салам-ун-Алейкум , Толошэ бывэ-Толошэ hовэ!

Талышын гоз нуруна hэсрэтли мэрhум шаири Тофиг Илhама Аллаh рэhмэт етсин ...

Чымы дылиш, джониш ты,
Орзум, дин-имониш ты.
hар дардим дэмониш ты.
hа чымы хосэ Вэтэн !
Чымы эзизэ Вэтэн !

Бандоно сэйе чымы,
Дэони кэйе чымы,
Чимэнон шэйе чымы.
hа чымы хосэ Вэтэн !
Чымы эзизэ Вэтэн !

Бозим , кэшоним тыниш,
hоним, чэшоним тыниш.
Аз чом, рушинэм тыниш.
hа чымы хосэ Вэтэн !
Чымы эзизэ Вэтэн !

Джо шыт ди эзыним аз,
Джо выл пи эзыним аз,
Бе ты жи эзыним аз.
hа чымы хосэ Вэтэн !
Чымы эзизэ Вэтэн !

Дешмен бызно аз бандим
hожо дыты зумандим;
Ышты маhни пегандим.
hа чымы хосэ Вэтэн !
Чымы эзизэ Вэтэн !

Еlli гардашыма- саг ол !
Толошэ Зоэ- одна просьба : сокращением печатай- но не редактируй, раз не автор . Вэлишаh нывыштэ бе : "Вотдэш Ланкон беhеште..."


Мушфиг, Фэррух, Елшэн, Фамил,Али и др. мои братья - позавчера был уничтожен мой почтовый яшик. Только сейчас восстановил. Прошу отправить свои e-mail адреса.


Ды йолэ hормэти
Бойук hормэтлэ
С огромным уважением

Каhин Мирзэлизадэ

 Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   25 Сен 2001 19:49

Аз толошим, шахри Бокуку нывыштедам.
Бачмы садо садо доакасон минатдарати кардедам.
Кахин била, ба гейди горош ве саг би. Ав субут кардедаки ты ышта халги адабийатийан чок зындаш. Иминчи редаксийада шаир Валишах шер Ышты вотай кими шыда. Чай ба пешт Валишах ыштан ав редакта кардаше. Мы шахсан ачай гавада ды гайда масаме.
Тофиг Илхам чама халги йола шаири. Хыдаванди алам ай гани-гани рахмат быка.
Башмаку игла хаишман хысе.Ана ойо харакат быкан ба толоши бынывыштан.
Умру аз чы Тофиг Илхами "Толоша зывон" шери бошма выгандам.


Толоша зывон

Чы гашанге, чы шине Толоша зывон,
Жыбызын тожа шоне Толоша зывон.

Ятырыш сыя выли бу ляззятядя
Нарынгине, лимонеТолоша зывон

Гуш быдя бя былбыли чич вотедя,
Вотдя:"Чымы зывоне Толоша зывон".

Арифонку хябя быстян бявотен,
Говхяре, хям мяржоне Толоша зывон.

Ружи нохаш быбо хар толош ягям,
Бячяй дарди дямоне Толоша зывон.

Ей бымясон, мявотян жого-жяго,
Чямя няня зывоне Толоша зывон.

Тофиг Илхами сыхан ыме охой,
Чямя хяммяй виждоне Толоша зывон.

Р.S."Я" харфи АЕ таки бахандан.


 Be toloshe boylion
Автор: patriot_az
Дата:   25 Сен 2001 21:14

be gi gettem ki,az shime gepje toloshi vindede xecolet keshdem.Az bede beshme sixen karde zindenim.Kahini sixenkardeden imi vindem.Meselchun ev votde "gozu nur".Imki be Azeri zivone.Toloshi bepe bovoti :"cheshi rushne"..
Eybish ekeni tike gep bijenemon tumu bebe..
Az ene shimen cheme edebiyyati zindenim.Handeme shime nivishde sheeron.bechimi yod ise im omoyde az nivishdem

Zarde sheye tanede
Tinim vinde hanede
Tini vinde rujiku
Deyishbem az chanede

Bogede barim Vefa
Su cheshe yarim Vefa
Tinim ve pidem boy
.................
Seg buen! :)

 RE: Be toloshe boylion
Автор: Kahin
Дата:   26 Сен 2001 11:48

Толошэ бойлин, Толошэ hовэн чы Минск эдэ бэшмэ салам !

Хейли тээссуф ки , аз бэ толоши зэиф гэп жедэм. Бэче горэ бэ тырки инэн бэ уруси сыхэн бакэм- изин бэдон сэ ?!


Эзизлэрим, бир танынмыш талыш шаиринин Вэтэндэн узага гачмыш hэмйерлилэримизэ йаздыгы бэhри-тэhвили инди сизэ hэдиййэ гондэрэджэйэм, сиз она оз мунасибэтинизи билдирсэз гэлэн постда Русийада йашайан джаванлардан джавабы да гондэрэрэм, инша"аллаh ...
Мэни чох севиндирэрдиниз эгэр муэллифин адыны десэйдиниз /Елнурун джавабы кафи дейил :)) /

Бефэрэ эвлод /Сабири гэзинэ бэhри-тэ"вил/

Хейли бэнав шо бедэбим ,
выл бедэбим-обедэбим,
дышти номи до бедэбим,
бэшты тэрэф гынедэбим,
тыни жого зынедэбим :
Бомыно лап джон-джигэриш,
бар-бэhэриш, ширы-нэриш...
Шин э ружон, чэшондэ гин бин э ружон.
Ысэт hэни дарды-сэриш, гэм-гэhэриш,лап бефэриш...
Дыл бэ додэ !

Эгылоны, йуры щодое:
гэзэндж бэвам воте-воте и руж пэриш...
Маштэ энэ Рэстовэдэш,
бо нимейжэ Мэсковэдэш,
шэв егине хэбэ рэсе - вуй нэнэли Псковэдэш :
зындэним hеч кон обэдэш :
зэминэдэш,остовэдэш.
Дусты дыты Анйэ эйо, Сонйэ эйо, состинэ дим Манйэ эйо,
чанэ вевэ, нымдошэ жен
ышты палу гынйэ эйо.
Эрэг седэш, чэхыр жедэш, пийан бедэш,
зындэнем hич охо бэ ро чоко шедэш :
конджо мандэш, бо ки hандэш, чичи hашдэш, чичи гандэш, чокнэ бандэш :
эрэгы жэ дэ нийэ эйо.

Вожор боты ко кардедэ,
Анйэ пулон то кардедэ ,
ышты чэшон шо кардедэ ,
додэ бэты самагони-ышты кумэ хо кардедэ.
Номы чиче чы йод бешэ,
hэммэ бэты вотдэ Мишэ,
петошэ бэ ышты ришэ,
бэштэ нэсли ты лэкэ жэ.
Эйоне hа hолыш бэты,
доэше Петкэ колыш бэты,
ваштэ Тонйэ холыш бэты,
"сынок" вотдэ йолыш бэты,
вэс ни мэгэр чолыш бэты?
Ты ки дэшэш бы жого hал,
ки бэвыте толыш бэты ?

Жого зындэш нэгыл быэш,эгыл гэтэ ныгыл быэш?
Дэгыл быэш, пэхыл быэш, бо эрэге-бо пулийо урус быэш,хэхол быэш,
дорозэ бэш дапарзийэ, гыле гэдэ эгыл эгыл быэш,
гыное бэты эгыл воте, лап тегинэ шэгол быэш.
hа нэведэм : чики боэш, чики зоэш , чики сефиш, чики гоэш.
Муй дылэдэш сэйку бэ по ,
ки бызыний ниэш,моэш, вошиш, воэш:
чики вэслэш, чики поэш,
Ростовэдэш,Мэсковэдэш , остовэдэш,
кон обэдэш, конджош hежо бымэнд эйо,
бэбе ышты хыванд эйо,
сэманд эйо,
дэманд эйо...
Дыл не, пыхэ синэш hэни,
лозим ныбе чинэш hэни,
бэ мэхлоги пинэш hэни,
бы эмэно зинэш hэни...

Дэ пули hа едэн тыни,
"Чужой" вотдэн , жедэн тыни,
hэватедэн, седэн тыни.
Фикир кардэм охо бочи
новнедэ э бэдэн тыни.
Нызно балэн , дэдэн тыни
Дэбэканде Вэтэн тыни.
Дэбакэнде Вэтэн тыни.

Бэhри-тэhвил 1990-91 иллэрдэ талыш дийарынын джаванларынын кутлэви шэкилдэ Русийа базарларына ахынына джаваб кими йазылмышды. Джавабларынызы гозлэйирэм.Джавабы уч дилдэ йазмаг олар-талышджа,туркджэ,русджа...

Ды йолэ hормэти
Бойук hормэтлэ

Каhин Мирзэлизадэ

 синэ-дэфтэр
Автор: Каhин
Дата:   26 Сен 2001 19:02

Сэфтэр Елоглудан (Минскдэн) синэ-дэфтэр бир ше"р-маhны (элимэ случайны душуб,онэ горэ безочереди гондэрирэм посты):

hа гэшэнге-гэшэнге
Толошэ кинэ - гэшэнге

Гырдэ бэбин, выл чындэбин
бэ выли мандедэбин
дийэкардэбим-сырэдэбин
бэйэнды ноз кардэбин

hа гэшэнге-гэшэнге
Толошэ кинэ - гэшэнге

Аз дылику пэвэндим
мы пиэме бэмы бэнде
шинэ сыхане - гэнде
ве кинонсэ гэшэнге

hа гэшэнге-гэшэнге
Толошэ кинэ - гэшэнге

Виндиэсэ мы ве шо бедэм
чы гэшэнге ым одэм
нывындиэсэ мы шит бедэм
чэи рон сэ мандедэм

hа гэшэнге-гэшэнге
Толошэ кинэ - гэшэнге

Охуйун-лэззэт алын !

Минскин Азэрбайджан диаспорасындан аловлу саламлар hамыйа...

 Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   28 Сен 2001 18:34

Аз толошим, шэхри Бокуку нывыштедам.
Хыдаванди алэмику бо толошон джон саглыге, озодати, бы форумада ышта фикри вотакасон, шер нывыштакасон, ыми хандакасон, элэхсус бо Кахин кими толошэ зоа, бо патриоти дроза умур орзу кардедам.
Ланкони Шаглоэсе диэдэ хэйли толошэ шаир жимон кардэ. Чэвонэдэ гылэйэн Фикрэт Эскэрове. Хэлэ Совет хукумэти буре-буре вахтэдэ эв бэ толоши шер энывышти.
Умру эчэй гылэй гэзэли Бошмэ гандедэм.

Бэхтэвэриш, кинэлим, ки ышты сийо чэшон hысе,
Ха руж бэ са ашыги кыште чэвон имкон hысе.

Джывониш, ве игидиш, алэмэдэ и гылэ гылэш,
Лайыгы бэшты тариф чаннэ чокэ кэлмон hысе.

Мыни виндэш сыредэш, бочи дымы гэп жедэниш?
Чими-чэйку мэседэм ышты шинэ зывон hысе.

Быпийо бо нэве оме, хэлвэти бой, ошко мэво,
Бэвотен вэшты дэдэ, хар гэмэдэ шэйтон hысе.

Гэп быжэн ды Фикрэти ыштэ ИНЭ зывонэдэ
Бэнэ ТОЛОШЭ зывони конжо шинэ зывон hысе.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   28 Сен 2001 19:15

26 centyabr 2001 tarixede nivishte sheeri muellif Xaneli Toloshi'e :)

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   30 Сен 2001 17:25

Кахин быва, ышты адрес кокардедани. Чангыла мактубум нывышта хамма ба думу огарда.
Чы патриоти падарка хозо быка. Ай дуз джавобыж доа. Мы агсаггал Чанали муаллими гавада а бахри-тахвилим маса.
Ышта адреси икаран бынывышт.
Саг биан. Умру вахтым ни, машта бошма гылый шер багандем. Зинан ын форум кокарданыбе.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: student
Дата:   30 Сен 2001 17:47

Salam chimi aziza boaon!Chimi bashma chi Tehronada salom histe!.Az toloshi she'r ve zondanim,amma shima she'runku lazzat bardedam.Xido a ruji gismat boko ki, ama ishta zovonada televizor,radio bimasamon.Amma ishtan aramone nana zovon jo sheye.Oyo tolosh ni,az sixan bikam.Ve xoshhal bim.Xido shimani va amani muvaffag biko.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   30 Сен 2001 18:48

Зинэ ын форум кокардэныбе. Бэ горош энэ ойо чап бэ мэктубун бэ джо иглэ форумым ной. Урси вотэнэй "как всегда" ды джузи редактэ. Джого зындэмки муэллифон мыни бэсэ дэбэшен:http://www.russ.ru/forums/msg/935/4037.html?3020011741

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   02 Окт 2001 17:57

patriot_az- ве саг бо бэ дузэ джаваби горе !

Неджэ ки , вэд елэмишдим - Русийада йашайан талыш джаванларындан джаваб Ханэли Толошын "Бефэрэ эвлад" бэhри-тэhвилинэ :

Ном-но бэмы ты бефэриш !
Дарди-сэриш, гэм-гэhэриш,
Эвлоды но кейку пэриш:
Бэс - дики шиш? Бэс бэке шиш ?
"Машдэ эве Мэсковэдэш,
Шангувэсэ Растовэдэш ,
Псковэдэш, астовэдэш "
Эннэ вырэ гардэкэси
Дай джурэ вотдэш бефэриш ?

Масковэдэ ко кардыдэм,
институт сэ кардыдэм,
сипи сйуки джо кардыдэм,
чок hардыдэм-такардыдэм.
Йолун дыли шо кардыдэм:
И hардыдэм- да бардыдэм.

Ыштэ кэдэ раhат нимон,
Сыредэни чэмэ димон,
зындэнимон эмэ кимон:
Вытдэш эмэ толошимон,
hэлэ эмэ джо бэнимон:
Чэ ком гону ховандимон ?
Ыштэ кэдэ "чужойимон"...

Вытдэн "кижэ толуш" бэмэ,
лэг кардыдэн, "голош" бэмэ,
руж додэни йолош бэмэ
hожо гындэ догыш бэмэ,
hожо гындэ золош бэмэ,
hэлэн вэс ни чолош бэмэ?!

Моhтудж бэмон бэ уруси,
вындэнимон бывэ-дусти,
Ханэли дай-бызын рости,
Йолон дэмэ кадэн гэсти,
Тынэн марышт чэмэ "чести"
"бефэр" мэвот бэ hэр кэси.

Фарсон чэмэ молун барде,
Тыркон чэмэ колу барде,
Тыркон дэмэ ара сарде,
Кэдэ вэшйэти йолэ дарде,
Чэмэ йолун дэмэ карде.
Урус чэмэ татэ hарде.

Бэ сэ хо бе, дардим джо-бе:
Джурэ ко бе , дыл шо ны бе,
Пулым ны бе, чэш бэ ро бе...
Иглэ кэ бе, иглэ со бе,
hокумэт гыле барзэ до бе.
Ым йашэдэ дардим джо бе.

Йолун тону "Чужой" бэмон,
Кэмон шодэ ой омэмон,
Саша бэмон, Миша бэмон:
Ысэ рэсэ гыле зэмон
Эмэнэдэ hэммэ чэшон,
Йэгын ыме чэмэ дэмон...

"Дэбэканде Вэтэн мыни"
Йод ныкарде дузэ ко ни.
Ды hампоку дылым джо ни,
Гэриб бейо дылым шо ни,
Мы ки джо джур гылэ ро ни:
Шаир зындэ ыштэ тони.

Елоглиме , зикир гэтдэм,
Мэчит hысте , номож вытдэм,
Фитрэ додэм, ружэ гэтдэм.
Ойу дайи, роhэт hытдэм,
Хыдо ихни ниййэт гэтдэм
Бэ Вэтэни салам вытдэм !

Толошэ болин , ымэн чэмэ джаваб бэ Ханэли Толош. Эв hандэ ым джавоби ве хошhал бэ. Бэс шымэ ???

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Choknayish?
Дата:   02 Окт 2001 22:57

Salam, ve sag bubuanki in zahmaton kasha,Xido bashma hame komaq bobo.xahish kardam ishta choka fikron va gashanga sixanonada dama bolmushkanan.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   02 Окт 2001 23:39

Selom!
Kahin ishti cevob sheeri ve geshenge.Enceg az ey fer bese nideshim.Belke de di kirili niveshte goroshe.Cheme rayonu Hishkede diede gile muellim hise.Echinen sheere kitob beshe.bepeki kede e kitob bubu.Az ey peydo bikem egem eche toloshe sheeronde oyo beniveshtem.
Sag buen!

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   03 Окт 2001 10:42

patriot_az гардашыма !
Ше"рин муэллифи Сэфтэр Елоглудур, эслэн Астарадандыр. Она горэ дэ ше"р Астара шивэси илэ йазылыб. Мэн чалышдыгым одур ки, индийэ кими чап олунмамыш ше"рлэр hеч олмаса Интернет васитэси илэ узэ чыхсын ону гиймэтлэндирэнлэр учун , алынар-алынмаз она Аллаh кэримдир...

Джэми Азэрбайджана Минскдэн саламлар !

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   03 Окт 2001 15:13

Kahin!
Chimi pie (cemi yolon)sixan kardeede evono bese deshe bo toje nesli ve zue omeyde.Chimi meno eveki eme ishde zivoni she she yoddo bekardemon.Tiken beteref eme sixen kardeede cumlon be azerbaycan zivoni grammatika gorosh gurmush kardemon.Shive aronda ferg bebezne.Imme heme zivononde hise.Encex yazi zivon igle bede.Eme hele ki be seviyede nimon.
Hojo chimi in yaziede chane jo zovonede sixen hise fik bide.
Chimi sixani megz eve ki,niveshdede be toloshi binivishd...Sehve duze beme gebule :)

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   03 Окт 2001 20:52

Аз ТОЛОШим, щэхри Бокуку нывыштедам.
Бо patriot_azи, Choknayishи, бо Кахини, бо студенти ве-ве сэлом дыво.
Ружэруж быбу ки, ТОЛОШон хэммэ ыштэ моэ зывонэдэ бахандон, бавон нывыште ийэн гэп жэй ыштэ моа зывонэдэ чэтин ныбу.
Умру аз бошмэ чы ТОЛОШон рэhбэри hэггэдэ гылэй шер qандэм. Муэййэн сэбэбон горэ муэллифи номи нывышдэним.
Яв Ялиякряме

Бабяки гылындж жяй вист сор джангядя,
Бойдягыш новнише хуни рангядя.
Яв кибе яштябе "атом" вахтядя?
Яв Ялиякряме, Ялиякряме,
Зярдушти отяше, Бабяк Хурряме.

Аглине, фянмине, гызеле чяй ся,
Яй бяпе бяновнин лап бяся сяйся.
Дышменон ержийяйн дуз бяся бяйся,
Яв Ялиякряме, Ялиякряме,
Зярдушти отяше, Бабяк Хурряме.

Хафто се ру толоши азад кардакяс,
Ха ружядя чыл сор бя йод вардякяс,
Ды гудузя нечи джанги бардякяс
Яв Ялиякряме, Ялиякряме,
Зярдушти отяше, Бабяк Хурряме.

Милляти и хяззо яштябе, бысыр,
Миллят миллят быбу обягяте сырр.
Бявотен чы бяпешт чанд сор, чанд яср
Яв Ялиякряме, Ялиякряме,
Зярдушти отяше, Бабяк Хурряме.

Чы дяй овяйз ве бябе, ру ябыни,
Бя зуку зу се бябе, зу ябыни.
Ячяй вотяй ди бябе, ду ябыни
Яв Ялиякряме, Ялиякряме,
Зярдушти отяше, Бабяк Хурряме.


Р.S. Шер ды ихтисари чап ба.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   04 Окт 2001 15:02

Ах ... чэмэ миллэт... (ды ихтисари)
/ Хыдо тыни рэhмэт быко, Сабир! /

Ах... чэмэ миллэт, чы хосэ миллэте.
Кол вытедэн, кол ни, рэсэ миллэте.
Джо миллэтон пешды-палу тырнедэ,
Вэдэ мандэ ношхоронэн кырнедэ.
Ышдэнийон нэфэси лап бырнедэ,
Гырйэт-филон нызнэ, бозэ миллэте.
Хывандиш ни, эвэн джо джур сэгыре,
Вей вахтику эчей гэзэн пэхыре.
Чан са соре гаппаз бэ сэ фэгыре:
Шир вытедэн, шир ни - пэсэ миллэте.
Толыши не, бэ тырки гэп вытедэ;
Ышдэ рэге, ышдэ ришэ рытедэ.
Лойло быжэн hар джурэ бэй, hытедэ.
Тэм ныгэтэ, валлаh, сесэ миллэте.
Ышдэ кинон суте-суте hаштедэн,
Джо миллэтон кинон тоно вашдедэн,
Нина,Мина вардэн ыйо кашдедэн,
Вытдэн Гыли,Фатма,Нози миллэте???
Бэшдэ зывон гэзет-филон эстэни,
"Араз"эдэ доэ ше"рон мэстэни.
Лол быбум аз, бакам тикиш рэстэни,
Джо зывонон бэкай пусе, миллэте.
Чайхонэдэ ширы-пэлэнг бедэмон,
Чан мэhоли бэ и йэнды жедэмон.
Фик ныкардэ рэре бэ дэм шедэмон:
Миллэтымон сыхан мэсэ миллэте...
................................................................
................................................................
Чич бывотош бы миллэти дамедэ,
Ышдэ сээй гордонедэ,чамедэ.
Чы Бобеки нэвон бакам фамедэн
Ыйо-эйо, ысэ-ысэ , миллэте !!!

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   04 Окт 2001 17:21

Zoa!
Megsed Talish dilinin bu formda gorunub inkishaf etdirilmesidir.bu menada siyasi xarakter dashiyn yazilara yer vermeyin menim getiyyen xoshuma gelmedi.Ayrica o bir sheerdir.Yuklendiyi menanin hegigetler mustevisindeki inikasi sene ele gorunur..XEYANET TALISH XALGININ RUHUNDA YOXDUR...
Men bu sohbeti burda gurtariram ve sizinle bu mubahiseye girmek istemezdim..Yashasin Vahid Azerbaycan!

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   05 Окт 2001 11:05

patriot_az!
Ты бэ ше"ри гиймэт быдэ - зыбызын поезийа (мэдhи поезийа) и нимунэйе. Ышты сыханон мэджбур кардэ сатира ихтисарэ быэ выран бынывыштым :

Джо дасондэ бедэ гэмэ, бедэ вез,
Фэрг нодэни быбу дешмын, быбу нез,
hаватдэ бэ иглэ гылэ "маладес"
Бэ джо hэвон hандэ, восэ миллэте.

И мандэни бы тон, бэ тон фырседэ,
Серэ кули шыррэкуэн тарседэ.
Бо витейо дыглэ лынгэн гарз седэ,
Сойбыш нэхош, ышдэн бесэ миллэте...

Боли, ты диэ быкэ бэ форумон "Кахин-у", "etnik problemler", бэ суал -"азэрбайджоновож киэ" анджаг толошон джаваб додэн. Ым чиче?...
Вэ йа тыркон эмэни "азэрбайджоновож" hесаб кардэнин?... Аз нэтиджэ бекардэним-пидэним ойо мубаhисэ карде. Сыхан hысе, бэмы бэ унван бынывышт.
Иглэ суал, боли :
-бэ Зоэ ын кэлмон бочи бэ тырки нывыштэ?!

Ышты джаваби чэш кардэм.

Толошэ боэн hэмишэ шад бобон , дынйо гэми-гуссэку азад бобон !

ды йолэ hормэти
Каhин Мирзэлизадэ

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   05 Окт 2001 19:01

Аз ТОЛОШим шахри Бокуку нывыштам.
Ве хурматина патриот, Йагын ханде "Милляти и хяззо яштябе, бысыр,
Миллят миллят быбу обягяте сырр.
Бявотен чы бяпешт чанд сор, чанд яср
Яв Ялиякряме, Ялиякряме,
Зярдушти отяше, Бабяк Хурряме."
Ым ыштыку-чымыку давардани. Ки кийе тарих бай гыймат бэдо. Эмэ бэштэ эгэр толош вотедэмон, дынйоан вотдэки Эликрам толошон лидере.
Джо гэп окардэним, Бошмэро маштэ гылэ чокэ шер бэгандем.
Бэ хэммэй сэлом дыво.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   06 Окт 2001 05:56

Kahin!
Az ishte navne postade pidembe binivishtim ki elbetde oyo esas be poeziya giymet do..sheer kimi az bey vote sixanim nie.enceg Az besedeshedenim(jogo gebul bikeki besedeshem pideni)tolosh "azodeti" votede chich nezerde getde..Elikrom keyne chi toloshon yol be..Zoa votdeki dinyo votde elikram chi toloshon yole.Kon dinyo?In statusu bey oxo ki doeshe...
Az jego ixtisosi sahibim ki,im bemi imkan dodeni bi jogo sixanon hex bovotom.Tirk bemi "chujoy" vote beznie.Enceg az bi olke echesen ve sahib beshedem.Ev urusu sixen karde boshde sheen zinde az ne,ev ishte 3 rangine bayragi chi komputeri ekrani lomo bezne az ne,ev ishte nati boshte deshmeni havate bezne az ne,ev ishte hove,kinon dubayde,turkiyede ishte bedeni havate chesh vi karde bezne az ne,beyo "chimi veten" mefhumu nibe bezne bomo ne,ev ishte arxivi be tirki havate beznie az ne....
be "azodate" chok dekardenim..che azodatiede shime besedesheyen besedeshedenim.Ey chok besedeshidem ki,in zeminon hegigi xivand kie..ki boshde ve "azerbaycanavosh" vote bezne..Enceg ti imi chok zindesh ki,in faktoron chi deshmenon dasede hemishe siloho.
..ISHTI GANDE OX BETE BEGENE ISE EY BEY GANDESH..?
Hech kes bomo in azadote fikri esaslandirmish karde ezeni..eger piede be toloshi "chujoy" nivoton chimi ve rosh hise..be dinyo tarixi dieke etnos di dushunce be ro beshede hojo gimish karde...eger pide ise az ishde fikrin beti konkret bovotom ishte e-maili bide bemei..chimi e-mail..said_kenan@hotmail.com
P.S.Votdesh bichi toloshi ni nivishte?toloshi ishte fikri izah karde chetinlikim kashe..jo megsedim beni

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   08 Окт 2001 12:32

patriot_az - гардашыма !

Элел рирэ, бэлел езим,
Бэлел былынд, элел нызым.
Бэлел чы кэй шэлмон,хэпо,
Элел бэгэм мандэ сэпоу?
Бэлел диван,миз, устуле,
Чы элели вылэн теле.
Бэлелэ доу согнэ вэсе,
Чы элели догнэ лэсе.
Руй сэпесэ бэлел парде,
Вош ки, воэ элел марде.
Элели рэг нэгылэде,
Бэлели рэг ныгылэдэ...
Бэлел быбу, бэлел, балэ !
Бэлел быбу, Бэлел- бойли !
/ Ханэли Толош /

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   08 Окт 2001 21:23

Аз ТОЛОШим шэхри Бокуку нывыштэм.
Ве мангуртон бэштэ ТОЛОШ воте айб зындэн.
Ын шер бэвон hэср бэ. Муэллиф Вэлишаh Элийеве. Эв Ланкони Шэголэсе диэдэ жимон кардэ.

Бэс кэйнэ ты мерд бэбеш.

Аз виндэм ты бэ и сыхан фырседэш,
Хейры ныбо, бэнэ ови парзедэш,
Гавэр ыштэ вэзифэку тарседэш?
Йэгын зындэш чы петоно hырд бэбеш.
Хич зындэним бэс кэйнэ ты мерд бэбеш.

Хич эбыни жого имкон, hэм фырсэт,
Боамон эгэр бэнэ мерди бэ гырйэт
Ыштэ номи бэсе ижэн ын миллэт.
Бэвэдэ ты канэ кумон лырд бэбеш,
Хич зындэним бэс кэйнэ ты мерд бэбеш.

Ве золомон бэ тахт пешин бэвэдэ,
ТОЛОШОНош одэм зыне гэвэдэ,
Думэ бимон мандимон джо тэвэдэ
Товэ кейнэ лынгон житон пард бэбеш?
Хич зындэним бэс кэйнэ ты мерд бэбеш.

Ыштэ номи ТОЛОШ воте айб зыне,
Киэн воте бэшты кефи бэрк гыне.
Бэ Вэлишаh дузи бывот, ым hыне?
Вахти бэбе бэнэ жэжы гырд бэбеш!
Чэмэ жипо бэмандеш ты, hырд бэбеш!
Ыштэн бывот, бэвэдэ ты мерд бэбеш?


P.S.:Шер ды ихтисари чап бэ.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Adsahibi
Дата:   09 Окт 2001 10:30

Avvala salam ikinjisi buki sizin dilinizi cherez internet -translation basha dushurem.Butun milletlere semimi munasibetim var.,mexsusen sizin dillerinizin terkibinde mehribanlik hiss olunur.Talishlarin dini medeniyyeti barede zehmet olmazsa yazin tanish olag vaxt heyifdir tekje she`rle kifayetlenmeyin.Hamiya hormetle...S

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   09 Окт 2001 16:29

Kahin!
Selom chimi boyli!
Eger "deep ekolojist" nezeriyon hande ise bebe ki biznosh.tebiet gile vehdete.xido be chichi bubu votehsese ev be..yeni di beleli.di eleli,di shegoli,di nechi,de shiri,di tulki in dunya tiken geshenge..ti hech in dinya enceg di beleli tesevvur karde zindesh?yoksa bi dinyo dimede enceg shir bubu?..
Eger belel bebim chimi beshede kejele lone begeteyse az belel be pidenime,elel bebem chi kosibi key kumu ebedom bey sogne bakam...
.................................
Zoe!
Boyli!
..........Bine gulle chevon tevilise.....

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: НАТАВАН АМРАХОВА (ТОЛОША КИНА)
Дата:   10 Окт 2001 17:44

САЛАМ ЧЫМЫ БООН ВА ХОВОН. ЧОКНЕУН? ЧЕ ЧОК ХАМА ТОЛОШИ ЗЫВОНАДА НЫВЫШДАЖУНЕ. ЧАМА ДИАДА БАШТА АГЛУН УМУТДАНИН ТОЛОШИ ЗЫВОНИ. АЗ ЗЫНДАНИМ БЫЧИ. ЫМ ЧАМА ЗЫВОНЕ. АЗ БУКУАДА БЕДАМ. ЧАМА КАДА ЖАГУАН ТОЛОШИ СЫХАН КАРДАНИН. АМА АЗ ЗЫНДАМ ТОЛОШИ. БЫЧИ ТОЛОШИСТАНАДА ЗЫНДАНИН? АГАР ТЫРК ЫШТА ЗЫВОНАДА СЫХАН КАРДЕ ПИДАНИ БЫЧИ АЗ СЫХАН БЫКАМ.ЖАГУ НИ?
ШЫМА САЙТ ХЫСТЕ? АГАР ХЫСТЕ БАМЫ УНВАНИ БЫВГАНДАНАН.
САГ БОМАНДАНАН. ХЫДУ БАШМА КОМАК.
ШЫМА ХОВА НАТАВАН АМРАХОВА(ТОЛОША КИНА).

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   10 Окт 2001 19:33

Талыш баджы вэ гардашларыма Тофиг Илhам эдэби ирсиндэн бир hэдиййэ :

Тошэ болим, Толшэ hовэм
*********************************

Ыштэ чэши окэн шымэ,
Бэ этрофи диэкэн шымэ;
Тожэ рушнэ пекэн шымэ,
Толшэ болим, толшэ hовэм.

Ысэ джо джур быэ зэмонэ,
Шымэ мэмондэн итонэ;
Нушу быдэн ыштэ hынэ,
Толшэ болим, толшэ hовэм.

Бэ ийэнды пешт быбэнэн,
Дастэ пенджангышт быбэнэн;
Гыле сыгэ мышт быбэнэн,
Толшэ болим, толшэ hовэм.

Мэмандэнэн эзобэдэ,
Бемэшэнэн hесобэдэ,
Номон быбу китобэдэ,
Толшэ болим, толшэ hовэм.

hар хэмэни хэзон hысте,
hар hикмэти бызон hысте;
hар миллэти зывон hысте,
Толшэ болим, толшэ hовэм.

Бэштэ зывни hурмэт быкэн,
Бэче воте гейрэт быкэн;
Эй шин быкэн, шэрбэт быкэн,
Толшэ болим, толшэ hовэм.

Илhамим, аз бэшмэ гыбон,
Чанэ hысте ысэ имкон,
Ыштэ номи рос быкэмон,
Толшэ болим, толшэ hовэм.

Натэван баджым, дилимиз ана дилидир-она горэ ана вэ баджыларымыздан чох асылыдыр дилин горунмасы. Вотдэмон нэнэ зывон,муа зывон-бэче горэ , чымы hовэ- бэшмэ ве еhтийаджомон hысте ым коэдэ.

patriot_az - саг бо ки, ыштэ сыхани ды тэмкини, ды зэрафэти нывыштэш...


Ве саг бобон. Хыдо шымани огэти!

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   10 Окт 2001 20:26

Hatevan chimi hovo!
Gile zivoni di moon laylay,de cheven bayati ogete bebe.Iruj tinen moe bebesh.Eger derk kardesh ise in zivon bebe biji onda boshte egilon ey umemitesh.
Ti hexedesh ki,cheme isatne nesil toloshi zivoni boshte egilon umudtenin.Hetta egil toloshi gep jede bey riki getden.yegin besedeshedenin ki gile nesli,gile tarixi evon jogo be mu karden..Ti devon dave bike :)..helbet bete vesegbubu vote toloshe boylin peydo beben..
Kahin!
Boshte boyli sixeni heni di kon toni vote beznimki az :)))
Shime sheeren bemeno toje guvven..Binivishten..

 Обращение всем Талышам!
Автор: Талышское КПО "АВЕСТА"
Дата:   13 Окт 2001 22:18

Амашыма дискуссия hандада Толышон да иянде ве шо бедамон.Ча Валишах шеири ве hаззыш до. Ве саг бибианан ки шыма Толышон арада диалог hесте. jаныки Толышон бажен бажианан!!!
Вахтеон быадда ба Толыша газетиjу("Талышский Вестник") бы адрес ышта информасиан, ышта магалон быданан.
Ве саг бибианан, Хыдо шымани да jанде меhрибан быка, чокна шыма амани ве шо кардаjон.
Шыма бы нYа адреси базнеjон информасиа ду : tolish@cityline.ru

Каhинику мыгат бибианан! Саг бибианан!!!

Адиль.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Ризван
Дата:   14 Окт 2001 14:36

Автор: Istanbullu Serkan
Дата: 18 Авг 2001 18:34

Mehdi Alioğlu kardeş
Jaber Ekber kardeşe karşı dediklerinizi okuyunca inanın çok etkilendim. İslami duyarlılığı ve bilinci olan bir Azeri kardeş olarak bağrıma basmak geldi içimde. Ama biraz da üzüldüm. Çünkü anladığım kadarıyla meseleyi biraz karıştırmışsın gibi mi geldi. Çünkü Jaber kardeş ne İran ve ne de Türkiye derken İslam’ı reddeden bir anlayış içinde olmamıştır. Aksine İslami halkın dini duygularını sömüren bir anlayışı reddeden bir çaba sergilemiştir. Senin anlattığın olaylar ve verdiğin örnekler doğrudur. Yalnız sen devlet ile halkı birbirine karıştıran bir anlayışa düşmüşsün ki buna üzüldüm. Türkiye halkı müslümandır ve Azerbeycan halkını çok seven bir halktır. Ama sen Türkiye devletini bundan ayırt etmelisin. Türkiye devleti, her şeyden önce binlerce Kurân okulunu yasaklayan, 12 yaşına kadar hiçbir çocuğun Kur’an okumasına izin vermeyen, binlerce kızı başörtülüdür diye okullardan atan, yüzlerce insanı sakallıdır diye devlet dairelerinden kovan, ülkenin özellikle güneydoğu topraklarını İsrail ve Amerika’ya peşkeş çeken, zinayı içkiyi teşvik eden, genelevi fuhuş patroniçelerini çok vergi veriyor diye yılın kadını seçen, gizlice Ermenistan’a bile yardım etmekten çekinmeyen, yüzlerce Müslümanı zindanlara dolduran, İslami hareketleri cani terör örgütleri diye lanse eden...daha binlerce insanlık ve İslam dışı cinayetlere el uzatan bir devlettir. Bu devleti, sizi seven Müslüman Türkiye halkı ile karıştırmamalısın. Senin arzuladığın rüşvetsiz, yalansız, muhabbetli ve imanlı bir devlet Türkiye halkının imanlı kalplerinde olan bir devlettir; Türkiye devleti değildir. Türkiye devleti aksine rüşveti, içkiyi, zinayı meşru gören, iman ve muhabbet düşmanı bir rejimdir. Şu anda İsrail’in sebeb olduğu ekonomik kriz içinde ülkeyi İsrail’e peşkeş çeken, Türkiye topraklarını Yahudi ve Ermenilere satmaktadırlar. Van da en büyük beş yıldızlı otel şu anda Amerika’dan gelme Ermenilere satıldı ve adı da Varta otel oldu. Varta ne demektir Ermeni dilinde bilir misin? Yani zafer! Neyin zaferi? Yani yıllar sonra Ermeni ve Yahudiler Türkiye’de zafere eriştiler! Sen ise Türk halkını Türkiye devleti ile karıştırıyorsun. Senin aradığın İslam devleti dünya halklarının yüreğinde taşıdığı bir idealdir. Türkiye devleti ise bu ideali öldüren bir cellattır. Sakın bu ikisini karıştırma.
Üç tane kötü Azeri’yi veya beş tane iyi Türkiyeli insanı ölçü alma. İslam’da ölçü devlettir. Biz de devleti konuşuyoruz. Bu yüzden diyoruz ki kendi halkına ihanet eden Türkiye devleti, Azerbeycan halkına hizmet edemez. Kendi topraklarını Yahudi ve Ermenilere satan Türkiye devleti, Azerbeycan halkının topraklarını savunamaz. Savunan yine iki ülkenin Müslüman halkı olacaktır. Türkiye’nin elinden gelse her şeyi Yahudi ve Ermenilere satar bundan hiç kuşkun olmasın! Kendi halkını satan bir anlayış, başka halklara hizmet edemez. Bunu bilmen gerekir.Son olaylar da İsrail’in Türkiye üzerinden Azerbeycan’ı İran ile savaştırma stratejisidir. İsrail göreceksin ileride mutlaka Türkiye devletinin de kışkırtmasıyla Azerbeycan’ı İran ile karşı karşıya getirecektir. İsrail başbakanı cellat Şaron Türkiye’ye geldiği son gezisinde ne dedi biliyor musun? Biz Azerbeycan ile dost olmak istiyoruz dedi. Bu ne demek? Yani Türkiye devleti adeta Azerbeycan’ı İsrail’e takdim edecek! Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Türkiye topraklarını Yahudi ve Ermenilere peşkeş çeken Türkiye şimdi de Azerbeycan topraklarını İsrail’e peşkeş çekecektir. Çok dikkatli olmanız gerekir. Türkiye halkı ile Azerbeycan halkı kardeştir. Ama her iki devlet de emin ol ki Türkiye ve Azerbeycan topraklarını Yahudi ve Ermenilere peşkeş çekmeye çalışan hain devletlerdir. Allah yar ve yardımcın olsun. Sağlıklı bir yoruma erişmen dileğiyle...

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   14 Окт 2001 17:16

Адил, салам !
Бэшмэку чокэ архив hысте. Ойоэн эрмэгон быгвандэн. Саг бо ки , бэ чымы горэ нараhат бедэш...
Ризван , мовзунун ады "талыш ше"рлэри"дир. Туркиджэдэ йазмаг олар, бу мовзу барэдэ фикрин варса. Провакасийанын йери дейил ахы...

Ды йолэ hормэти
Бойук hормэтлэ
С огромным уважением

Каhин Мирзэлизадэ

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   14 Окт 2001 21:01

Kahin bi jogo odemon fik mede... :)

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   15 Окт 2001 15:07

Аз ТОЛОШим шахри Бокуку нывыштам.
Ей чэмэ эзизэ боон,hовон бы форумэдэ hэрэкэт быкэн шер бынывыштэн.
Ын шерэн чы Вэлишайе, баhэндэн, qыймэт быдэн.


ТОЛОШ hысбе

Казах, урус, тыркман, лэзги
Вотдэн ды барзэ ванги
Хэзэр чэме, Хэзэр чэме
Суте-суте Хэзэр бэме,
Жыгош воте:-Гылэй кинэм
Овэн быбом, доq бэ синэм
Са хэзо сор шымэ зэмин
Биэ бандон житон мандин
ТОЛОШ hысбе, Ланкон hысбе
Кавуэ вишэ hиркон hысбе
Нызне оме биэ бэчэй нез
Шойде амбур, шимшорэ вез.
Са хэзо сор бэ нав шымэ
Ыштэн ныбэ, номон ныбэ
ТОЛОШ чымы пэвэнди бе,
Беон воте бэшмэ айбе
Зэмонэ бэ сардэ нэмэ
Тарих беhтон qндэ бэмэ.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   15 Окт 2001 15:17

Охоннэ сеглэ мисра жоqо баhандэн:
Беhтон воте бэшмэ айбе
Зэмонэ бэ сардэ нэмэ
Тарих беhтон qандэ бэмэ.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Seymur Şekezoe
Дата:   17 Окт 2001 16:39

Şeke boylion, şonie hovon! Beşme hemmey salam!

Be jogo fikri inen oyo iştirak karde değerli odemon berakallah. Az forumi be gıle boyli tevsiye üzerine 2-3 mang bebe izlemiş kardedem. Şe diskusyon, xususiyle çı Toloşi hexede bıe gılon dı maraği handedem. Encex ruscem veyen çok ni, be goroş ki çı fikir veya hegigeti be mione node ey tamamile bese deşe zındenibim.
Ve ayrica, çımı fikrince ın sehife Toloşi zıvoni ve edebiyati terefeden mühüm gıle ehemiyetış hısde.Çünki oyo Toloşi edebiyati parçon müeyyen geder be oxucu kitle resede.Ve ayrica ta çı Soveti devriku Toloş şair ve yaziçion ışde değerli eseronoşon be meydonoşon bekarde zıneni. Im çevon ne, çı rejimi ve helen devom karde bellibaşli görüşe sohip insonon ve inen çeme milleti bevon lazım olan gıymeti nıdeku bıe.Gıle misal nışu bıdem: çeme zona değerli şaironde gılenki ışte iminci kitopış encex ışde şest(60) yaşedeş bekardeş zıne.Encex ister edebiyetede bubuy, ve isterse elmi diğer sahonde be mione beşe eseron foydeli be goroş bepe be oxuci bıresi. Dınyo en değerli ixtire koğezede mandence heç deyer kardeni.

Çimi diğer gılı terefeden çı seyfe fayda ıme: Heçkes bemeno çeme zıvoni gorumiş ekeni, heçkes bemeno Toloş milleti hakkon ışten edeni, heçkes epinişe gıle toloş gıle vırede "Toloş olarak" yükselmiş bubuy. In "heçkes"on tek tek odemon ne, daha çok Azerbaycanede bütün devleti ve çimi eyaleton idare karde ve çimi uğrunda mubarize barde görüşonin. Encex bevotion ki, Azerbaycanede görüşon hojo be şexson bağlie.Ne ise... İnen votten ki "gözden uzak olan könülden de uzak olur". Eme dı iyende tartişmiş be-be,be i yendo fikiron tanış be-be, Toloşi edebiyatiku, tarixiku, adet enenonku ve s. hande-hande,sadece hande ne yaşamiş be-be ışden-ışdeni tikien çok derk bakamon. Duzi, hegigeti pedokarde beznomon, inamiş bebemon. Be ın hegigeti tiken berk, dı dıli bağli bebemon. Işten beşte lazim bıe değeri doe beznomon.

Bı goroş az beşme hemey vey-vey teşekuur kardem, oyo nıvıştekeson ve handekeson:çımı şeke boylion, şonie hovon.

Ve azen çeme gele yole şair ve hurmetine insoni gıle eşg gezeli oyo axtarmiş kardem. İnşallah gelecekeden devom bakam.

BİVEFO

Bekeşem çane cefo, ey bivefo,
Nıkarde bomo befo, ey bivefo.

Dame be çeş be çeşi, dıl be dıli,
Bıçi zay karde hevo, ey bivefo.

Çeme ko berhem bıke ki be jogo
Eçeyen dıl bıtevo, ey bivefo.

Pideme çı yodede bekem tıni,
Dıl dımı gette devo, ey bivef.

Yarese be Xaneli yare mejen
Ve meke be Ğızlıvo, ey bivefo.

Xaneli TOLOŞ

İnen görüşmek üzere şeke boylion şonie hovon. Dı yole hurmet ve mehebbeti
Seymur Şekezoe

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Seymur Şekezoe
Дата:   17 Окт 2001 16:42

Şeke boylion, şonie hovon! Beşme hemmey ve ayrice be Kahini salam!

Be jogo fikri inen oyo iştirak karde değerli odemon berakallah. Az forumi be gıle boyli tevsiye üzerine 2-3 mang bebe izlemiş kardedem. Şe diskusyon, xususiyle çı Toloşi hexede bıe gılon dı maraği handedem. Encex ruscem veyen çok ni, be goroş ki çı fikir veya hegigeti be mione node ey tamamile bese deşe zındenibim.
Ve ayrica, çımı fikrince ın sehife Toloşi zıvoni ve edebiyati terefeden mühüm gıle ehemiyetış hısde.Çünki oyo Toloşi edebiyati parçon müeyyen geder be oxucu kitle resede.Ve ayrica ta çı Soveti devriku Toloş şair ve yaziçion ışde değerli eseronoşon be meydonoşon bekarde zıneni. Im çevon ne, çı rejimi ve helen devom karde bellibaşli görüşe sohip insonon ve inen çeme milleti bevon lazım olan gıymeti nıdeku bıe.Gıle misal nışu bıdem: çeme zona değerli şaironde gılenki ışte iminci kitopış encex ışde şest(60) yaşedeş bekardeş zıne.Encex ister edebiyetede bubuy, ve isterse elmi diğer sahonde be mione beşe eseron foydeli be goroş bepe be oxuci bıresi. Dınyo en değerli ixtire koğezede mandence heç deyer kardeni.

Çimi diğer gılı terefeden çı seyfe fayda ıme: Heçkes bemeno çeme zıvoni gorumiş ekeni, heçkes bemeno Toloş milleti hakkon ışten edeni, heçkes epinişe gıle toloş gıle vırede "Toloş olarak" yükselmiş bubuy. In "heçkes"on tek tek odemon ne, daha çok Azerbaycanede bütün devleti ve çimi eyaleton idare karde ve çimi uğrunda mubarize barde görüşonin. Encex bevotion ki, Azerbaycanede görüşon hojo be şexson bağlie.Ne ise... İnen votten ki "gözden uzak olan könülden de uzak olur". Eme dı iyende tartişmiş be-be,be i yendo fikiron tanış be-be, Toloşi edebiyatiku, tarixiku, adet enenonku ve s. hande-hande,sadece hande ne yaşamiş be-be ışden-ışdeni tikien çok derk bakamon. Duzi, hegigeti pedokarde beznomon, inamiş bebemon. Be ın hegigeti tiken berk, dı dıli bağli bebemon. Işten beşte lazim bıe değeri doe beznomon.

Bı goroş az beşme hemey vey-vey teşekuur kardem, oyo nıvıştekeson ve handekeson:çımı şeke boylion, şonie hovon.

Ve azen çeme gele yole şair ve hurmetine insoni gıle eşg gezeli oyo axtarmiş kardem. İnşallah gelecekeden devom bakam.

BİVEFO

Bekeşem çane cefo, ey bivefo,
Nıkarde bomo befo, ey bivefo.

Dame be çeş be çeşi, dıl be dıli,
Bıçi zay karde hevo, ey bivefo.

Çeme ko berhem bıke ki be jogo
Eçeyen dıl bıtevo, ey bivefo.

Pideme çı yodede bekem tıni,
Dıl dımı gette devo, ey bivef.

Yarese be Xaneli yare mejen
Ve meke be Ğızlıvo, ey bivefo.

Xaneli TOLOŞ

İnen görüşmek üzere şeke boylion şonie hovon. Dı yole hurmet ve mehebbeti
Seymur Şekezoe

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Seymur Şekezoe
Дата:   17 Окт 2001 16:51

Şeke boylion, şonie hovon! Beşme hemmey ve ayrice be Kahini salam!

Be jogo fikri inen oyo iştirak karde değerli odemon berakallah. Az forumi be gıle boyli tevsiye üzerine 2-3 mang bebe izlemiş kardedem. Şe diskusyon, xususiyle çı Toloşi hexede bıe gılon dı maraği handedem. Encex ruscem veyen çok ni, be goroş ki çı fikir veya hegigeti be mione node ey tamamile bese deşe zındenibim.
Ve ayrica, çımı fikrince ın sehife Toloşi zıvoni ve edebiyati terefeden mühüm gıle ehemiyetış hısde.Çünki oyo Toloşi edebiyati parçon müeyyen geder be oxucu kitle resede.Ve ayrica ta çı Soveti devriku Toloş şair ve yaziçion ışde değerli eseronoşon be meydonoşon bekarde zıneni. Im çevon ne, çı rejimi ve helen devom karde bellibaşli görüşe sohip insonon ve inen çeme milleti bevon lazım olan gıymeti nıdeku bıe.Gıle misal nışu bıdem: çeme zona değerli şaironde gılenki ışte iminci kitopış encex ışde şest(60) yaşedeş bekardeş zıne.Encex ister edebiyetede bubuy, ve isterse elmi diğer sahonde be mione beşe eseron foydeli be goroş bepe be oxuci bıresi. Dınyo en değerli ixtire koğezede mandence heç deyer kardeni.

Çimi diğer gılı terefeden çı seyfe fayda ıme: Heçkes bemeno çeme zıvoni gorumiş ekeni, heçkes bemeno Toloş milleti hakkon ışten edeni, heçkes epinişe gıle toloş gıle vırede "Toloş olarak" yükselmiş bubuy. In "heçkes"on tek tek odemon ne, daha çok Azerbaycanede bütün devleti ve çimi eyaleton idare karde ve çimi uğrunda mubarize barde görüşonin. Encex bevotion ki, Azerbaycanede görüşon hojo be şexson bağlie.Ne ise... İnen votten ki "gözden uzak olan könülden de uzak olur". Eme dı iyende tartişmiş be-be,be i yendo fikiron tanış be-be, Toloşi edebiyatiku, tarixiku, adet enenonku ve s. hande-hande,sadece hande ne yaşamiş be-be ışden-ışdeni tikien çok derk bakamon. Duzi, hegigeti pedokarde beznomon, inamiş bebemon. Be ın hegigeti tiken berk, dı dıli bağli bebemon. Işten beşte lazim bıe değeri doe beznomon.

Bı goroş az beşme hemey vey-vey teşekuur kardem, oyo nıvıştekeson ve handekeson:çımı şeke boylion, şonie hovon.

Ve azen çeme gele yole şair ve hurmetine insoni gıle eşg gezeli oyo axtarmiş kardem. İnşallah gelecekeden devom bakam.

BİVEFO

Bekeşem çane cefo, ey bivefo,
Nıkarde bomo befo, ey bivefo.

Dame be çeş be çeşi, dıl be dıli,
Bıçi zay karde hevo, ey bivefo.

Çeme ko berhem bıke ki be jogo
Eçeyen dıl bıtevo, ey bivefo.

Pideme çı yodede bekem tıni,
Dıl dımı gette devo, ey bivef.

Yarese be Xaneli yare mejen
Ve meke be Ğızlıvo, ey bivefo.

Xaneli TOLOŞ

İnen görüşmek üzere şeke boylion şonie hovon. Dı yole hurmet ve mehebbeti
Seymur Şekezoe

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Seymur Şekezoe
Дата:   17 Окт 2001 16:53

Şeke boylion, şonie hovon! Beşme hemmey ve ayrice be Kahini salam!

Be jogo fikri inen oyo iştirak karde değerli odemon berakallah. Az forumi be gıle boyli tevsiye üzerine 2-3 mang bebe izlemiş kardedem. Şe diskusyon, xususiyle çı Toloşi hexede bıe gılon dı maraği handedem. Encex ruscem veyen çok ni, be goroş ki çı fikir veya hegigeti be mione node ey tamamile bese deşe zındenibim.
Ve ayrica, çımı fikrince ın sehife Toloşi zıvoni ve edebiyati terefeden mühüm gıle ehemiyetış hısde.Çünki oyo Toloşi edebiyati parçon müeyyen geder be oxucu kitle resede.Ve ayrica ta çı Soveti devriku Toloş şair ve yaziçion ışde değerli eseronoşon be meydonoşon bekarde zıneni. Im çevon ne, çı rejimi ve helen devom karde bellibaşli görüşe sohip insonon ve inen çeme milleti bevon lazım olan gıymeti nıdeku bıe.Gıle misal nışu bıdem: çeme zona değerli şaironde gılenki ışte iminci kitopış encex ışde şest(60) yaşedeş bekardeş zıne.Encex ister edebiyetede bubuy, ve isterse elmi diğer sahonde be mione beşe eseron foydeli be goroş bepe be oxuci bıresi. Dınyo en değerli ixtire koğezede mandence heç deyer kardeni.

Çimi diğer gılı terefeden çı seyfe fayda ıme: Heçkes bemeno çeme zıvoni gorumiş ekeni, heçkes bemeno Toloş milleti hakkon ışten edeni, heçkes epinişe gıle toloş gıle vırede "Toloş olarak" yükselmiş bubuy. In "heçkes"on tek tek odemon ne, daha çok Azerbaycanede bütün devleti ve çimi eyaleton idare karde ve çimi uğrunda mubarize barde görüşonin. Encex bevotion ki, Azerbaycanede görüşon hojo be şexson bağlie.Ne ise... İnen votten ki "gözden uzak olan könülden de uzak olur". Eme dı iyende tartişmiş be-be,be i yendo fikiron tanış be-be, Toloşi edebiyatiku, tarixiku, adet enenonku ve s. hande-hande,sadece hande ne yaşamiş be-be ışden-ışdeni tikien çok derk bakamon. Duzi, hegigeti pedokarde beznomon, inamiş bebemon. Be ın hegigeti tiken berk, dı dıli bağli bebemon. Işten beşte lazim bıe değeri doe beznomon.

Bı goroş az beşme hemey vey-vey teşekuur kardem, oyo nıvıştekeson ve handekeson:çımı şeke boylion, şonie hovon.

Ve azen çeme gele yole şair ve hurmetine insoni gıle eşg gezeli oyo axtarmiş kardem. İnşallah gelecekeden devom bakam.

BİVEFO

Bekeşem çane cefo, ey bivefo,
Nıkarde bomo befo, ey bivefo.

Dame be çeş be çeşi, dıl be dıli,
Bıçi zay karde hevo, ey bivefo.

Çeme ko berhem bıke ki be jogo
Eçeyen dıl bıtevo, ey bivefo.

Pideme çı yodede bekem tıni,
Dıl dımı gette devo, ey bivef.

Yarese be Xaneli yare mejen
Ve meke be Ğızlıvo, ey bivefo.

Xaneli TOLOŞ

İnen görüşmek üzere şeke boylion şonie hovon. Dı yole hurmet ve mehebbeti
Seymur Şekezoe

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   17 Окт 2001 17:35

seymur selom!
hele ishti sheeri nihandey ishti sixanede zinemeki ti kon Seymurish!Seymur ishte nivishte metni ikeren bahand diebike bevede chane tirki sixan hise..Chimi veyeden toloshi evezi tirki gep jedebish..ishti fikede ishti zoe toloshi gep je bezne? :)
...OZ ELESHTIRIMI KABUL BUYUR ABI! :)

 Seymur Şekezoe, patriot_az
Автор: Каhин
Дата:   17 Окт 2001 20:09

kardesler, siz Turkiyeni nasil feth etdiniz?

 RE: Seymur Şekezoe, patriot_az
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   17 Окт 2001 22:46

Сеймур билэ, баты ташаккур , маqыл и кэсэн ве бимон, энжах иткэ дыqqат быда.

 RE: Seymur Şekezoe, patriot_az
Автор: Каhин
Дата:   19 Окт 2001 11:13

Талыби Шаhан (Ланкон, Могоножобэ ди)

Вотдэн бэмы, там быжэн,
Ышдэ номи ты мэвот.
hич лывдэни чэй мижэн,
Миллэтчие ым, бесэвот.

Вотдэн бэмы там быжэн
Тарихи ни, лол быби
Бэнэ воэкэ инджили
Мэрэс, hеджо кол быби.

Вотдэн бэмы там быжэн,
Дэрк мэкэ hич ышдэни.
hэхи бэ даст сэйро ты
Гылей мужнэн кышдэни.

Вотдэн бэмы там быжэн,
Фили гушэдэ hытэш.
Бэбам тыни бэ дийо
Бэвам бэкэ,элэтэш.

Эгэлэтико, сыфдэко
Аз hоджо, быджурэ бэм
Бэ шэв hыте зындэним
Бошдэ хэлги бэмедэм.

Бэ сэ чы хок екэм, бовт
Охо, азэн инсоним
Умрэн оме дэварде
Бэ шести ресэ синним.
03.03.1995 г.

Эзизэ бывэм, Эзизэ hовэм!
Чэмэ шести синни шаирон hэлэ ки, шукр бэ хдо , ше"р вотдэн. Бэ шымэ чич кардон, бочи тэнбэлэти кардон бэ чэмэ мовзу зу дое??? Аз Толошэдэ вырэ зындэним, ковроэдэ вэйэ шаирсиз быбо... Бэшмэ чич быэ болин, hовалин...

 RE:
Автор: Seymur Shekezoe
Дата:   19 Окт 2001 17:04

Be şeke boylion, şonie hovon selom.

Demek ım patriot_az çeme patriot_az'eben. Saygı ve hürmetler!

Çımı karde texnik xetaku beşme efvi sığınmiş bedem. Zoa Talışınski, teşekkuri goroş seğbu. Galdi ki az jogo zındem ki, sayı olarak eme heçen kam nimon, encex çı i yendo xebemon ni.

Kahin, iminci Türkiye veya dınyo herhansi gıle vıre feth karde goroş, veyen ustu be lazim ni. Sadece çiç kardeşbu bey inanmiş be lazime. Yeni beşde devo,veya ışten beşte inamiş be lazime. Ve durust be lazime. Dıminci şıme mevzun şeden be urusi. Doğru durust besedeşe zındenim ki, be mevzu zu bıdem.

Navne yaziedem nıvıştem be ki, Toloşi şairon ışte eseron be meydon bekardede vey çetineti keşedebin. İmi çı Xaneli Toloşi ışten zıvonede oyo axtarmiş kardedem.

HEYF ÇIMI ŞEYRON YETİM BAMANDEN

İ ruj az bamardem, çı dınyo beşem,
Vaxt bome berese, mard yole bande.
Nile do bınede be xok ebeşem,
Nıvışte şeronom yetim bamanden.

Boy mıni şeyrede meznenen noşi,
Çımı dıli soxan, bılbıli arzu
Çıl sore nıvıştem tırki, toloşi
Emede be koğez çı dıli arzu.

Be çeş çiçım vinde, evım nıvışte,
Çıkion zehle şe, bekion xoş ome,
Syo çeşım nıvışte,bevım nıvışde,
Beçımı sofe con vey oteş ome.

Şerım kede mande reçine kine
Pulım ni be meydon bekem bıvindin.
Pidemni be şeri bıjenım pine
Çı pinon dılede azen bubum gin.

Eve çımı şeyron kuden beşte se,
Eve çımı şeyron hıteden kede,
Keyne syo tulise bınom ışde se,
Şeronım bebemen cooli refede.

İ ruj tabakam az magi soxe şey,
Mevoten a şairdardonı çande.
Balonım ogete beznen ışte sey,
Heyıf ki, şeronım yetim bamanden.

Xaneli Toloş

Çımı şeke bolion, şonie hovon inen görüşmiş bebemon.
Dı yole hurmet ve mehebbeti Seymur Şekezoe

 Seymur Şekezoe
Автор: Каhин
Дата:   19 Окт 2001 18:13

Ве саг бо !
Ым ше"ри аз мэсэм бе , нэведэбим...

 RE: Seymur Şekezoe
Автор: patriot_az
Дата:   19 Окт 2001 20:59

Seymur Boyli!
Ha az hemone zoem..Vindesh ha virde muxalifetedem.:)))
Cheme giley muellim hisbe..votdebe ki "hegiget guneshi fikirlerin tartishmasindan dogar"..e heshi be meydon bekemon cheginde heme be i teref zu bedomon :)
....Eger omeni ise shime sine be gulle boy.......
be chimi imrana boyli selom bovot...echiku xebe bisen becheme bandon (toloshe bandon)voe voeniki? :)))
Di yole hurmeti,
Patriot_az

 Baaziza tolishon
Автор: Merd
Дата:   20 Окт 2001 09:36

Salam chama aziza tolishon! Az im sahifam vinde vey sho bim. Khido ba shima komak bibu! Inshaallah azan boshmano sheer banivishtem.
Ba shima gilay sual bidam:
80-ji soron akhirada tolishi sheer nivishte ba maydon omeeada gilay istedadli maktabliyan histbe ki 23 dekabr 1989-na sorada RTMM ta"sis konfransi adabi hissada dishta sheeron Bokuada ba tolisha alimon iyan talabonish heyran karde.
Av sifta maktabada ishhta turki zivonada nivishta gazalon bo muallimi handiada, muallim bay avoti: "Ay bibu botono, chi Fuzuli gazalon bashta nom bekardash!" Amma av pesho tolish gazal nivishtiada ma"lum be ki im zoa vey fitri iste"dadishh histe. Bovotanan av kiye?
Achi Gazalonada i beyt:
Ba gorosh holim kharobe, chimi dil chi dardi lone
Kinalim biras ba imdod be ti mardidam amone!


--------------------------------------------------------------------------------

 Baaziza tolishon
Автор: Merd
Дата:   20 Окт 2001 09:38

Salam chama aziza tolishon! Az im sahifam vinde vey sho bim. Khido ba shima komak bibu! Inshaallah azan boshmano sheer banivishtem.
Ba shima gilay sual bidam:
80-ji soron akhirada tolishi sheer nivishte ba maydon omeeada gilay istedadli maktabliyan histbe ki 23 dekabr 1989-na sorada RTMM ta"sis konfransi adabi hissada dishta sheeron Bokuada ba tolisha alimon iyan talabonish heyran karde.
Av sifta maktabada ishhta turki zivonada nivishta gazalon bo muallimi handiada, muallim bay avoti: "Ayb bibu botono, chi Fuzuli gazalon bashta nom bekardash!" Amma av pesho tolish gazal nivishtiada ma"lum be ki im zoa vey fitri iste"dadishh histe. Bovotanan av kiye?
Achi Gazalonada i beyt:
Ba gorosh holim kharobe, chimi dil chi dardi lone
Kinalim biras ba imdod be ti mardidam amone!


--------------------------------------------------------------------------------

 RE: Baaziza tolishon
Автор: Каhин
Дата:   20 Окт 2001 14:32

Merd, calam-aleykum!
Az be muhaciretada :) bedam, bece gore zindenim.
Emeni intizar megat, ishtan cavab bida ! Ce gede Fizuli she'ronan bigvand...

 Ba aziza tolishon makhsusan ba Kahini salam!
Автор: Merd
Дата:   20 Окт 2001 15:34

Salam chama aziza tolishon! Achi nom Khilgate (Хилгат). Av vey iste"dadina zoaye. Amma vey-vey hayif ki ishta im faaliyyatiko diaro manda! Inshaallah mashtako achi sheeron boshmano bavgandem.

 бэ пэвэндиэ толошон...
Автор: Каhин
Дата:   20 Окт 2001 19:26Вотшоне ышты мэhэббэт кыштэ дарде, нызнэме.
Эв бэнэ дарди чымы бын джонэдэ гарде, нызнэме.

Былбыл аз, сыэвыл тыниш, энджэх бэты аз hэсрэтим,
Бэс чэмэ мийонэдэ охо hиджрон чы парде, нызнэме.

Ты мыны лол карде, чокнэй ки, ошанде ыштэ бэв,
Ты чымы бын синэдэ дыл чокне барде, нызнэме.

Ты омэш зомсонэдэ, мын йад карде, нез мандиш бэмы,
Дэшты раhнэ тат бим аз, зомсон чы сарде, нызнэме.

Аз бэнэ бын Хилгэти поймол бедэм ашыг беку,
Вотшоне, ышты мэhэббэт кыштэ дарде, нызнэме.

Х и л г э т

 RE: бэ пэвэндиэ толошон...
Автор: Каhин
Дата:   20 Окт 2001 19:43Чокнэй бэмы вотдэ додо : джон, джон ,
Азэн вотдэм бэшты сэдо : джон , джон .

Дарди фэлэк сейку чымы hа екэй ,
Бэвоно аз бэкам джодо : джон , джон .

Аз бе дылим, дылым быжэно бе ты ,
Тобэ бэкам быком хэто : джон , джон .

Йар бызыно эгэр мыни э кинэ ,
Рэгиб бэмы сыгэн шодо : джон , джон .

Дешмони аз дуст бэзыным , дусти боэ ,
Нисар бэкам бэшты хыдо : джон , джон .

hа сэкуэ быдэй , тыни бывиндо ,
Рэ бэвоте бэмы нодон : джон , джон .

Джон бовотош , джон бэмэсыш , джон Джама,
Гыбон быкышт йар бовото : джон , джон .

Джамал Лэлэзоэ
1989 сор.

  бэ пэвэндиэ толошон...
Автор: rafig
Дата:   24 Окт 2001 10:38

gunay , bihand imi

 Vey sag bibi!
Автор: Merd
Дата:   24 Окт 2001 17:01

Kahin ba sheeron gorosh vey sag bibi!

 Талышын муhаджир шаири Сэфтэр Елоглу
Автор: Каhин
Дата:   24 Окт 2001 18:42

Ымру чымы гонаг Сэфтэр Елоглийе :

hар димэдэ Одэмон виндыдэмон-виндыдэмон,
hар кэси дыли эмэ зынэдэмон-зынэдэмон,
Бэ кийо чок бедэмон, бэ кийо бевэдж бедэмон,
Ым дынйоэдэ - ым дынйоэдэ...

Ым дунйоэдэ бевэджэ руж - чокэ руж,
И руж чок бедэ, бевэдж бедэ и руж.
Ым дунйоэдэ дардымон ныбу hеч руж.
Ым дунйоэдэ - ым дынйоэдэ...

И руж омэмон , и руж мардыдэмон-мардыдэмон,
Ым дынйо дарди дэшдэ бардыдэмон-бардыдэмон,
Бэ кийо чок бедэмон, бэ кийо бевэдж бедэмон,
Ым дынйоэдэ - ым дынйоэдэ...

Ве наразийом бэ Баку толошонку. Кэхэлиджы зоэн, аз бэ Минск эдэн бэшмэ ше"р выгандедэм , шымэ исэ нэинки ше"р , гыле сыханон нывыштэнон. Зэ бышэнэн бэ Ланкон,Лик,Масал,Осторо , пегэтэнэн чэмэ толоши шаирон дасигэлэм, дыли кэлмэ бэмэнэн тожэ сыхан быгвандэн hэни...

 RE: Талышын муhаджир шаири Сэфтэр Елоглу
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   24 Окт 2001 21:05


Аз ТОЛОШим шахри Бокуку нывыштам.

Ве саг би, Каhин билэ. Аз шер нынывоштыман hуж ын саифа hандам.Бы незено гылай чока шер багандем.
Бэшмэ hэммэйэво салом дыво

 RE: Талыш шаири Сэфтэр Елоглу
Автор: Yalçin
Дата:   24 Окт 2001 22:17Kahin bıve.....

Muhacire sıxani vey menaş hıse. Çeme muhacirde bıe şairi
muhacireti sebebi bınıvışt bıde sehf bese demeşemon.

 RE: Талыш шаири Сэфтэр Елоглу
Автор: Каhин
Дата:   25 Окт 2001 10:53

Муhаджирэти ве мэнаш hысе, чэмэнки - игтисади муhаджирэте.
Онджох гэрибэти эдэ ве мухтэлиф муhаджирон hысе. Эгэр чэвон дыл ыштэ Вэтэни и жедэсэ , бэвон Хдо эн кумэк бэбе, иншааллаh.

 Сэфтэр Елоглу
Автор: Yalchin
Дата:   25 Окт 2001 11:42Kahin bve.....
Be izahati gorosh vey seg bu...... Sefter Eloghlu muhacireti siyasi düshünmüsh bedebim. Be chımı gorosh eger shair muhacirat kardebu ın encex siyasi be bezne. Eger iktisadi muhacirat shairinku bashdemish bedebu vay be etniki holi. Chı Toloshon yole yole shairon de iktisadi problemi Azerboyconde mubarize barden, encex unen ıshde dede nene zeminiku jo bedenin ve che zeminiku, tebietiku ilham seden nıvıshden, Toloshi tarixi, edebiyati, zıvıni ve coni selomet getden..........
Xıdo be hemme kesi komeg bıbuy, emenen chey dılede.......
Shıme co curen fikir karde beznıshon, beshme fikronen hurmet kardem......


Yalchin.....

 RE: Сэфтэр Елоглу
Автор: Каhин
Дата:   25 Окт 2001 16:12

Ым ру бэ ефир "Азадлыг" - беларусэ зывонэдэ- ше дыглэ толошэ ше"рон.Пегарданоэкэс Рыгор Бородулине-беларуси эдэбиййат классик.
Йалчын , ты нывыштэбе :
"Chı Toloshon yole yole shairon de iktisadi problemi Azerboyconde mubarize barden, encex unen ıshde dede nene zeminiku jo bedenin ve che zeminiku, tebietiku ilham seden nıvıshden, Toloshi tarixi, edebiyati, zıvıni ve coni selomet getden.........."
Толоши ве йолэ шаир (эче ше"рэн Азадлыгэдэ hандежоне) Масали вожорэдэ гуэве hаватдэ.Али тэhсилли эдэбиййатчы...
Ыме йолэ дард, ыме русвайчиэти. Быши бэ Масал, пегэт эче ше"рон, бэhанд. Эв лайиге жого доврани ?!

 RE: Сэфтэр Елоглу
Автор: Каhин
Дата:   25 Окт 2001 16:15

Ым ру бэ ефир "Азадлыг" - беларусэ зывонэдэ- ше дыглэ толошэ ше"рон.Пегарданоэкэс Рыгор Бородулине-беларуси эдэбиййат классик.
Йалчын , ты нывыштэбе :
"Chı Toloshon yole yole shairon de iktisadi problemi Azerboyconde mubarize barden, encex unen ıshde dede nene zeminiku jo bedenin ve che zeminiku, tebietiku ilham seden nıvıshden, Toloshi tarixi, edebiyati, zıvıni ve coni selomet getden.........."
Толоши ве йолэ шаир (эче ше"рэн Азадлыгэдэ hандежоне) Масали вожорэдэ гуэве hаватдэ.Али тэhсилли эдэбиййатчы...
Ыме йолэ дард, ыме русвайчиэти. Быши бэ Масал, пегэт эче ше"рон, бэhанд. Эв лайиге жого доврани ?!

 RE: Сэфтэр Елоглу
Автор: bAKSOVET USHAGI
Дата:   26 Окт 2001 02:51

TALISH OLDUGUMNAN UTANIRAM KAHS MEN TALISH OLMAYAYAYDIM bAKILI OGLANLAR MENI ELE SALMAZDILAR GUCEYE CIXMAYA UTANMAZDIM
Bosh yere demiyibler Talish talishin genimidir

 RE: Сэфтэр Елоглу
Автор: bAKSOVET USHAGI
Дата:   26 Окт 2001 02:53

AY TALISHLAR!!!!
BELE PATRIOT SICANLARSIZ GEDIN TOLISHI SEDO GAZETINE SPONSOR TAPIN EEEEEE

 Yani haramzadesen de !
Автор: patriot_az
Дата:   26 Окт 2001 10:33

Senin o azeri dediklerini bir gesheng atalar sozu var:Kokunu danan haramzadedir.Sen de olursan bu halda haramzade.Sen ozune talish demirsen amma digerlerinden de deyilsen.Demeli sen bedbextsen de...
Sonsuz Nifret ile....

 Baksovet ushagina!
Автор: Zulfugar
Дата:   26 Окт 2001 13:34

Ey Baksovet ushagi adi altinda gizlanan ushag! Ozun da geyd edirsan ki ushagsan. Dogurdan da ushagsan! Ozu da kucha ushagi. Sani oyradan da sanin tayindir. Bu jumlalara gora na gadar muzd aldin? Avval Istadin talish adi altinda maskalanasan. Amma doza bilmadin. Ushag olduguva gora ikinji jumlada subut etdin ki, sadaja olarag "Porucheniyani" yerina yetirirsan!

 Baksovet ushagina!
Автор: Zulfugar
Дата:   26 Окт 2001 13:42

Ey Baksovet ushagi adi altinda gizlanan ushag! Ozun da geyd edirsan ki ushagsan. Dogurdan da ushagsan! Ozu da kucha ushagi. Sani oyradan da sanin tayindir. Bu jumlalara gora na gadar muzd aldin? Avval Istadin talish adi altinda maskalanasan. Amma doza bilmadin. Ushag olduguva gora ikinji jumlanda subut etdin ki, sadaja olarag "Porucheniyani" yerina yetirirsan!

 RE: Baksovet ushagina!
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   26 Окт 2001 15:13

Хурматина ТОЛОШОН бэ hар правакатори фик мэдэн.
Энэ ойо шер бынывыштан. Эгэр "Свобода" радиофэдэ бэ толоши шер шыдабу ым чэмэ гэлэбэу.Гэдэ=гэдэ бэбе, чэмэ зывон иншаллаh рос бэбе.

 RE:Толыши армагон (шерон)
Автор: Seymur Shekezoe
Дата:   26 Окт 2001 21:51

Şeke boylion,şonie hovon.
Be hemekesi cavab doe mecburiyetımon ni. Cavab doeden jogo odemon ışteni odem zıneden.
Be Yalçıne boe: Şaironen nihayetede insonin. Be dınyo sadece dışte çeşi demekemon. Dımincien, Toloşi şair sove ışte şeer nıvışte heççi nıkoen, be Toloşi zıvoni, beçi edebiyyati xıdmet karde. Evoni e odem tenğıt karde bezıne ki, bo toloşi gıle sığış noe sepe sıği.
Diger terefeden Azerbaycanede iktisadi veziyyet doğordenede çetine. İmi deke Xaneli Toloş çokne be zıvon vardede:

ŞİNEÇAY

(negaret)

Şango şineçay,maşte şineçay (2)
Çı xelxe dıli bışte şineçay. (2)

Şode be iskan dı ğende sule,
Genaet bıke ha çımı gule,
Nıreso keçe dı hışke çule
Hozzoke boşte çoşte şineçay.

Ğaçağ egene runen dı şoni,
Suzme dı peni ku bıen heni,
Rozi bıke tı kosibi dıli
Karde diabet kışte şineçay.

Mexloğe are yaman sard bede,
Imen bomono yole dard bede,
Eğlon rangı ruh şe-şe zard bede
Emeni be son haşte şineçay.


Çı şeeri vey ğeşeng gıle musigişen hıste.Eyen Masalluede umute bezınion.
Imen gıle hegigete ki, çeme çayen çı muhaciretede bıe keson sayede şin bede.

Dı yole hurmet Seymur Şekezoe

 RE:Толыши армагон (шерон)
Автор: patriot_az
Дата:   26 Окт 2001 22:01

Zoa!Hexedesh
Encex az jogo odemon vindede chimiku otesh beshede.Az ishten votebeke oyo encex toloshi edebiyyatiku binivishdemon.
Bechogoroshen boy hojo dishte ro bishemon...Hagg neziler uzulmez.
Di yole hormeti...

 Толыши армагон (шерон)
Автор: Yalchin
Дата:   27 Окт 2001 00:40


Kahine bıve....

Vojorede gueve havate facie ni.... E shairi azen chok zındem. Chemen mellim
bıe. Ve e gueve havate bechi yaradıcılıghı xeyli komegısh bıe.... Ishdı vey
pie shair Sabiren subun havatdebe. Hechen facie nıbe..... Ne ise...
Be azadlıg sheer bekarden vey huner ni ıse. Evon onsozen mueyyen ideoloji redion. Dı soveti se fikir mekemon.........
Ise ise be chımı gorosh Zulfigar Ehmetzade be pesht chı Toloshon en yole shairi gıle sheeri vıgandem...........

Tırke, erebe, farse Füzuli.
Barzise heme bepe barze Füzuli.

Tınım hande dıledem tegı bekarde
Bedenım eshgiku lap larze Füzuli.

Voteden ki ıshtı sheeron vıle changen
Leyli Mecnun sıe vılon darze Füzuli.

Zemoneku bevede karde shikoyet
Shikoyet karde ıse tarse Füzuli.

Toloshi chane sıxan be sheerı varde
Ishdı sheeron shoni shed parze Füzuli

Chane terif bıjenom kame iyen kam
Xaneli hojo betı garze Füzuli..

Seymure bıve, be shairon garshi beshedenim. Be muhacireti nomi garshi beshem. Bı mövzuede ıshde fikronen pentonom nıvıshde......
Kahin bıve, tınien tebrik kardem be toje kelime peydo karde gorosh: Masal.
Ne Toloshi, nehen Tırki Azerbaycande be Masallı Masal votdenin....
Patriot, chich bebe otesh bemeke(zarafat). Provakasyon sheer nıvıshde keson be cho kesi provakasyon votden. Vey teeccube... Tıni chok bese deshıdem. Ishdı fikri tonom.

Sheer duygue, his-heyecane..... Encex sheer sebe be pesht nıvıshte sıxanonde
duygu, hissi bekeno vademon... Ağıl vey yole sheye......

Dı yole hurmeti: Leleneve Yalchin

 Ey Talishlar!!!
Автор: Baksover ushagi
Дата:   27 Окт 2001 00:49

Sizde taxsir yoxdi eee .Ele ezelden duz soz xetrivize deyir .Populist cixishlardan bashga hecne bacarmirsiniz!!!O ki galdi ushag olmagima .Agil yashda yox bashdadir Ey Talish!!! Uc mertebeli villalar tikmeydensen,kendlere bir emelli bashdi yol cekin , gebirstanliglari temir edin sonra gelin burda POPULIST cixishlara yol verin.
Bakidan Astaraya mashinda gonag ile gedende Masallinin yolllari adami gonagin yaninda "dilin gisa eliyir"
Mene telesib cavab yazmagdan gabag ,"meni yerime otuzdirmagdan gabag"
bir az fikirlesh .Ingilisler yaxshi deyibler :PATRIOTIZM ALCAGIN SONUNCU SIGINACAGIDIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 RE: Ey Talishlar!!!
Автор: Rustam
Дата:   27 Окт 2001 00:52

Sizde taxsir yoxdi eee .Ele ezelden duz soz xetrivize deyir .Populist cixishlardan bashga hecne bacarmirsiniz!!!O ki galdi ushag olmagima .Agil yashda yox bashdadir Ey Talish!!! Uc mertebeli villalar tikmeydensen,kendlere bir emelli bashdi yol cekin , gebirstanliglari temir edin sonra gelin burda POPULIST cixishlara yol verin.
Bakidan Astaraya mashinda gonag ile gedende Masallinin yolllari adami gonagin yaninda "dilin gisa eliyir"
Mene telesib cavab yazmagdan gabag ,"meni yerime otuzdirmagdan gabag"
bir az fikirlesh .Ingilisler yaxshi deyibler :PATRIOTIZM ALCAGIN SONUNCU SIGINACAGIDIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Толыши армагон (шерон)
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   28 Окт 2001 08:40

Аз ТОЛОШим шахри Бокуку нывыштам.
Чэмэ зывонэдэ "Свабода" радиофада шер ше горош бэ ТОЛОШОН чэшон рушун егенедэ. Бэ горош чы Вэлишаh "Чэшон рушун" шери бошмэ qандэм.

Сэ быкэн ысэт бэмэ, чэшон рушун.
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

До бимон, бо соqнэйо лозим бимон,
Сард оме кындэ бимон, езым бимон
Нызымон тангэ чэшдэ нызым бимон
Чэш рушун чэмэй hэммэ, чэшон рушун.
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

Выл бимон, бетеq бимон чан сор эмэ,
Шыqымон чэмэ чэши арс бе боамэ,
Боq бимон, ныбеймоне былбыл чэмэ
Бэ боqон былбыл омэ, чэшон рушун.
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

Чок диэкэ, чы зиндони зэнджир сиедэ,
Ошкоэти золомонку qисас седэ,
Чэмэнэн осмонэдэ овшым чиедэ
Тожэ руже, манг дамэ, чэшон рушун.
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

Ве кэсон дыштэ зывони гэп ныже
ТОЛОШи айбыш зыне, гырдыш оже
Зылмоти дандон пемэ, чэшон рушун.
Бэмэно ын ружымон идэ руже
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

Хиччисэ софэ номон бэдном экен,
Бырзи бохлэ, арзыни гандым экен,
Хорузон сукаhанэ hангом экен
Э ружон бэн икэмэ, чэшон рушун.
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

Чы хосе дыштэ ИНЭ зывони аз
Гэп жедэм, нывыштедэм сиджони аз
Шой-войку аз бэм сэмэ, чэшон рушун.
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

Мысгэ бе шэ зэмонэ, ТОЛОШ qызыл,
Чы бэзне qызыл чиче мысгэ аqыл
Ошгоэти ве сэq быбо (баханд интернет) доше qэрол
Зывоном карде qэмэ, чэшон рушун.
Гэп жедэ зывон чэмэ, чэшон рушун.

Бэ hэммэй сэлом-дыво, ийэн и hэфтэ бэдигэ чымыку шер бомэ. Сэq бымандэн.

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   28 Окт 2001 13:09

Кыве чэмэ бырзэ полон ?
Кыве чэмэ пузэ тымон ?
Бэке гин бэ пурэ hымбон?
Ын тарихон йод бемэкэ!

Кыве чэмэ молэ гэлэ?
Йэвемэн ни, мардэ гэлэ?
hышк бэ чэмэ ниэ сэлэ
Душэмони йод бемэкэ!

Ве вотедэн : чэмэ зывон,
Инэ зывон, шинэ зывон...
Сыханинэн ниэбеш гыбон
Ыштэ пыон йод бемэкэ!

Толыш hесте ве ко бэка,
Толыш hесте hич ко ниэка,
Толыш hесте бемард бэбе
Ыштэ hион йод бемэкэ!

Толыш hесте нэнэ зоэ,
Толыш hесте бэнэ зоэ,
Даст бэгэте,нунэн бэдо
Ыштэ кион йод бемэкэ!

Пеби hэни, hэши пемэ,
Овшом емэ, овшом дэмэ
Мэ"суд осо зывон бызын
Моэ зывони йод бемэкэ!
Мэ"суд Мэммэдов

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Полиглот
Дата:   28 Окт 2001 13:17

Zoa, men sizin dilinizi harada öyrene bilerem?

 RE: Толыши армагон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   28 Окт 2001 13:35

Йалчыни :
Чы лэлэторэмэн ве йолэ саламон hысте чы Минскэдэ. Интэhаси , боли ышты сэhвон hысте. Туркийээн муhаджирэте, тыркэмуhаджирэт бэ толоши мэнэви зулуме /эв эгэр толошесэ/.
Сабир субун hэватдэныбе, бэ и тикэ нуни hэвэсэдэ. Эв йолэ hурмэт газанмыш бе ды ыштэ дэдэ сэнэти. Эв бизнесмен бе/муасирэ зывон эдэ/.
Инэн бэты соал додэм : Эгэр "Азадлыг"эдэ толошэ ше"рон шэ/hэтта тэрджумэ эдэ/ hынэ ни, бэс ты hынэ чич hесоб кардэш?

Ойо ше"р мэджлисийе. Бэче горэ сийаси музакирон , сийаси фикон бынывышт бэ чымы e-mail:.
*****************************************************************

Аз толышим, банди зоэм,
Мэhэммэди hанди зоэм.
Рост вотедэм, аз голышим,
Чы Кадуси гэнди зоэм.

Аз толышим ,бырзэ бэшим,
Тэну hэшим, кийэ вэшим.
Бэштэ бобо Бабэк осо,
hынэм hесте, гырйэткэшим.

Аз толышим, дыйо чэшим,
Биэ hони чэшмэ тэшим.
Шодон мыни бэ бул гыйэ
Овику аз алэтэшим.

Аз толышим,бэрэкэшим.
Тэвэмэн hест, эрэкэшим.
И руж боме, бэвиндейон
Волкан осо аз бебэшем.

Аз Толышим ! Аз Толышим !


Мэсуд Мэммэдов

  К полиглоту
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   28 Окт 2001 15:54

Уважаемый полиглот, с личным вопросам обрашайтесь на елек. почту. Прошу всех, здесь место не занимать.

 Tolıshi Ermegon
Автор: Yalchin
Дата:   29 Окт 2001 11:50Salam Kahin bıve.
Ishtı yazion hande beme hojo shoshe. In seyife obıede en vey sevinmish bıe keson de gelen az bim. Encex tiki davarde. Vindemone ki Shıme ve bezi co keson siyasi kelımon nıvıshte bashtamishon karde( seyife chok incelemish bıken). In bı seyife hech yarashmish bedenıbe. İmi, jogo zındem bezi odemon oyo sheer nıvıshte vesh gete.......
Hıne ıse eve ki xelgı mehf be ve bıget. Azerbaycande bıe keson chimi ro chok vinden. Encex hele chiy karde zındenin. Oxneminci siyahıyaalmada 76.800 Tolıshi encex 66.000 nefer ıshte nene zıvon Tolıshıshon nushi doe. (Siyahıyaalma duz be nıbe be i teref) Yole facie ıme. Elikram veya muhacirat shairon beme facie nin. Azadlıgede sheer beshen lazime. Encez hıne ıse penton nıvıshtenionin. Xalga regmen xalg üchün herakatı oxo chokney be tarixi nushish doe.......
...Rus muhacireteti chane zulume bu, Turkiye muhaciretien ane zulme........
...Ayrıca Masali cevobımen nıstene.

Tolıshon ıse yashamish bıe yole shairi sheerede i kuplet nıvıshdem

Hele ki onobe shelemon veye
Pariz bıke kame helemon veye
Sheer bınıvıshde lelemon veye
Dedemon i kese dede Nizami.... (Sheeri dumı gelen yaziede benıvıshdım)

....Ivre chı siyasi muzakire vıre nıbe azen chok zındem. Ishde ın zıne zıne karde seefi be dumo pegetdem. Shımekuen imi chesh kardem. Ve dı sheeron oyo ishtirak karde sıxan dodem

Dı vey yole hurmeti Leleneve Lalchin

(Ishde e-mail adresien bedom)

 Tolishi Ermegon
Автор: Yalchin
Дата:   29 Окт 2001 13:58


Tolıshon ıse yashamish bıe yole shairi sheeronden gele vıgandem


Azerbaycan

Azerbaycan voteede bese po beshden
(M. Araz)

Azerbaycan-xose olke, cheme Vetene,
Dı bandi-ku, dı kefshenon, deme Vetene.
Az coline, tı coline oxo chichimon
Chich vindemon i vırede-hemme Vetene.


Azerbaycan-obe iyo har cüre vılon,
İyo oje keyne pide be düsti dılon.
Chıvrey tülen, chıvrey oven demone, demon,
Chıgın be ke serost beshe shıkeston, shılon.


Azerbaycan-nati, gazi yole xezine,
Chı osoni, chı nemeke süle xezine,
Ise-ıse okardeden cheme alimon:
Bandon qıle yole xımbin, chole xezine.

Pambe iyo, taxıl iyo, limo, chay iyo,
Lelı-qılı harde pide, beshi boy iyo.
Agılmandon joqo vote beshde vereson:
Bereketi ogetenen, meken zay iyo.

Azerbaycan, Azerbaycan, tı cheme moe!
Lezqi, tolısh, tırk, ünen kürd-i dede zoe!
Chan sa sore i vırede jidemon eme,
Be i yendı komekimon, nünımon doe.

Azerbaycan-tı chı dınyo anqıshte bınesh,
Tolıshston-chı gızıli qıle kavue chesh
Chesh be dıli rüshne bede, chı dıli hıne,
Echiy gedri nıznekeson begetın otesh.

Azerbaycan-vıle chanqe, bılbıli daste,
Kübız, küshkar chokney name alefi hastee!
Dınyo sepe bıe perendon cheme gonegin
Gızlagaci gorogede loneshon baste.

In zemini mehbub bekay Xezere dıyo,
Gasbi behisht ıshtenebü ın vishon iyo.
Azerbaycan-chı se-be se ilahi sheere,
Hichki cheshon si ebıni eshıni chiyo.

Azerbaycan-xose olke, cheme Vetene,
Dı bandi-ku, dı kefshenon, deme Vetene.
Az coline, tı coline oxo chichimon
Chich vindemon i vırede-hemme Vetene

Xaneli AGAYEV (Tolış)

Dı vey yole hurmeti: Leleneve Yalchin

 RE: Толыши эрмэгон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   29 Окт 2001 17:10

Йалчин, ты толошэ шаиронэдэ энджэх Ханэли Агаеви зындэш...:))

Чан соре ки, чэмэ дыли кэбоб карддэн товэдэ,
И кэс тарсдэ вотдэни ки, гыно "йолэ бывэ"дэ!
Эджэб шинэ hан винддэмон,лынгынымон овэдэ,
Арыштэ бэ чэмэ астон, гэтедэни , басдэни,
Бэ дешмени джэвоб дойо гыйрэтымон рэсдэни!

......
Мэйдонэдэ бэруж-бэшэв зиккэ жейо hозомон,
Бэ джо кэси сэ гардэмон, бэштэнийо озомон,
hаус йэмон тэвэ бэ дас, эмэ бэйо позимон,
hэммэ зындэн : чэмэ лэгом ыштэнымон дасдэ ни,
Бэ дешмени джэвоб дойо гыйрэтымон рэсдэни!

Тэлэ нодэн, ро гэтедэн, одэмон на пебырдэн,
hуджум кардэн, кэ сутгдэн, гиров поэтдэн, мол бардэн,
Гый обырдэн, сэ hырдындэн, чэш бекардэн, гуш бырдэн...
Йол кийе ки, чы йазыгон сэдо , нолэ мэсдэни ?
Бэ дешмени джэвоб дойо гыйрэтымон рэсдэни !

Эhэд Мохтар


вотдэш :"...Ayrıca Masali cevobımen nıstene. "

джографи тырки-толош лугэт:

Лэнкэран-Ланкон
Лерик-Лик
Масаллы-Масал
Гызылавар-Гызлыво
Борадигах-Брадиго
Маhмудавар-Мэдо...

вэсе йа дэвом быкэм...
дымыни сийаси соhбэт мэкэ.Ойо жэго сыхэнон вырэ ни.

 RE: Толыши эрмэгон (шерон)
Автор: Indiyski Avara
Дата:   31 Окт 2001 05:24

Interesno bilo bi znat o chem vi tut govorite. U menya takoe vpechatlenie chto Zoa (iz suti postinga patriot_az) vedet tut propagandu a-la separatizm. A yazik u vas ochen daje krasiviy...

 RE: Толыши эрмэгон (шерон)
Автор: Каhин
Дата:   31 Окт 2001 11:13

госп. Индийский Авара, трагикомичность ситуации именно в том, что порой достаточно поговорить на родном языке чтобы получить ярлык "сепаратиста"...
*************************************************************************
Толошэ балон, шымэ эпмэгонон конджо манде?!!!

Рза Мусайев

Вотдэн гуйа йолиш бэмэ,
Аз виндэм ки, колиш бэмэ,
Мэсэме ки, вылиш бэмэ.
Вылиш ныдое ты вылэ бу,
Мэкэ ноhэхэ гыфтыгу.

...
Сыхан мэкэ, эйо бим аз,
Ыштэни мэзын йолэ газ,
Кагиш, каг hич эбыни газ.
Каг бэпэре тоэ сэлэву,
Мэкэ ноhахэ гыфтыгу.

Эглы куто. болы дороз,
Бетэмэ куш, тэмы ороз.
Чичы воте, эв ныбе рос,
Ышты сыханон hэммэ ду,
Мэкэ ноhахе гыфтыгу.

 Толыши эрмэгон
Автор: Merd
Дата:   03 Ноя 2001 13:06

Толыша зывон
Чы гашанге, чы шине толыша зывон,
Жыбызын тожа шоне толша зывон.

Атырыш сыа выли бу лаззатада
Портаголе, лимоне толша зывон.

Гуш быда ба былбыли чич вотеда,
Вотда: "Чымы зывоне толша зывон".

Арифонку хаба быстан бавотен,
Говhаре, hам марджоне толша зывон.

Ружи нохаш быбо hар толыш агам,
Бачај дарди дамоне толша зывон.

Еј бымасон, мавотан жого-жаго,
Чама нана зывоне толша зывон.

Тофиг Илhоми сыхан ыме охој,
Чама hаммај виждоне толша зывон.

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: Baksovet ushagi
Дата:   03 Ноя 2001 19:39

MILLETIVIZI GUN AGLAYIN BOSH BOSH YAZILARDAN HECNE CIXMAZ AY TALISHLAR

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   03 Ноя 2001 20:04

Ve saq bi baksobet ushaqi, in movzi hamisha gundalikada oqatdash

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: patriot_az
Дата:   03 Ноя 2001 20:40

Bir ingilisin neden patriotlug hagginda bele soylemish oldugu senin git deyerlerler sisteminden ibaret muhakime mustevine elbetde ki chox uzagdir.Liberal deyerlerle yogrulmush,"ego" dishkunu ingilis sence "butunleyici" deyerlere sahib olmali idi...
...Zindesh chi hise eger cheme ron be asfaltin ise im bene beti zoon hiseshe chi toloshon bechiy goroshe...Bobo gimbu chigin..
..Eglon shime bemi fik medenen ishte sheeron devom biken..

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: Zoa Talishinskiy
Дата:   03 Ноя 2001 22:34

Аз ТОЛОШим шахри Бокуку нывыштам.

Сеhраб Эhмэди зоэн муаджире, бэмыку бэ мэлуматику энэ Москвада бедэ. Бэй ве-ве сэлом дыво выqандэм, ын бэhри-тэвилийэн бошмэ

Сеhраб Эhмэди зоэ

БЭhРИ-ТЭВИЛ
(Сабири qэзинэ )


Ей фяляк, зyлмы яйоне,
Дылымон лап тяйля хуне,
Чы джуря дери-зямоне,
Ямяни мясут, ямоне,
Чямя ко hяммяйся гоне.

Маштяку та бяшяви саhонядя бор жедямон, пял жедямон, кандедямон, тер жедямон, каштедямон, ов додямон—игля сыхан: джон додямон, тося бя вахти ки, мяhсул бешядя пяйдо бедян ве одямон: молявонон, бырqядерон, амбардарон, hесабдарон, инженерон, директорон, яqряномон, игля сыхан: зор одямон, дыз одямон, фяhля hяхи hардякясон, бячяй hесоб гардякясон, дярызедян бя мяhсули, джо кардедян рясяй-коли, hардян бяня дядя моли, бахш кардедян омя пули, чоко пули бя дас вардян, иштяhоно бя вярз варддян, бя шяв hарддян, бя руж hарддян, няфо hарддян, чоштя hарддян, hар вахт hарддян: кыры hарддян, кябоб hарддян, кянйяк hарддян, яряq hарддян, qоняq вардян, qоняq кардян, ялqяряз, бяштя чокя qоллоq карддян, hяля димийян си бедянин, мангя пулиян дуз додянин, чявядян гятдян: гязет пули, сяйуз пули, мяркя пули, билет пули, кяссер пули, верги пули, донэ пули, айыq пули, моqня пули, ишыq пули, qазя пули. рядио пули, телефон пули, hяни чы бызном чичя пули, валлаh додям аз омони, мандям дыштя тяйля джони. Ысят бывотян аз чич быкям, ыштя балон чоко йолкям, ковряй хоки бя ся екям? Няhойят, йолон вотен шой-шой быкян, омя hяни перестройкя, ыштя чяшон дыqлян окян, ошко быкян, ижлас быкян, ыштя hяхи тяляб быкян, тянqид быкян, рысво быкян, ныфин быкян, ноля быкян, быдя дызон hяйо быкян.
Бяле, пенж соре ки. шыдя перестройкя, ся бедяни мякя-быкя, qандяшоне мяхлоqи кя, руян бя тялон, чай бя тялон, qянд бя тялон, субун тялон, дяво тялон, игля мандя овян тялон, hяля обян кяперятивон, дызонышон доя сядр бявон, жедян бямя зоря кывон, пичят чявон, бина чявон, ганун чявон, йязяндж чявон, hяммя чявон, бямя мандя hязо дардон.
Ийо ТОЛОШ чокян вотдя: "Быжэн-быъян до певатдя, косиб ыштя hаны hытдя, дызон hяммя hярякятдя".
Аз ТОЛОШим шахри Бокуку нывыштам.

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: baksovet ushagi
Дата:   04 Ноя 2001 14:18

Meselen mene bir talisha Bakida yashayiram oz dilimi oyrenmeye hec bir sherait yoxdir
belke bir talish dili kurslari acasiz bizim gozel filologlarimiz var onlari bu ishe gatasiz onda deyerem ay molodec ne se elediz
Bosh bosh yazilardan el cekin real teklif ler verin

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: patriot_az
Дата:   04 Ноя 2001 20:49

Senin oz menliyinle var olmaginin ozu bele real deyil.Olu oldugunu aksioma kimi gebul etdiyimiz bir adama ne teklif etmeliyik ki?

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: Baksovet ushagi
Дата:   04 Ноя 2001 23:09

Ey "natigler" doymadiz gic gic sohbetlerden size sual verirsen cavab vermey evezine sualdan gacirsiz.BOSH BOSH DANISHMAGI SEVIRSIZ ISH GORMEY GELENDE ISE:
Автор: patriot_az
Дата: 04 Ноя 2001 20:49

Senin oz menliyinle var olmaginin ozu bele real deyil.Olu oldugunu aksioma kimi gebul etdiyimiz bir adama [ne teklif etmeliyik ki?]

 RE: Толыши эрмэгон
Автор: Каhин
Дата:   05 Ноя 2001 15:06

Baksovet ushagi, сэн йа провокаторсан, йа да ...
А бала - талыш дилини ойрэнмэк мэгсэдин вар, чых гет о болгэйэ, йаша джамаатын ичиндэ дэ . Нэ муhазирэ охуйурсан бизэ???

Сэнин кимилэр барэдэ...
************************************************************
Аз ыштэнэн hэмишэ, кэдэ тырки вотдэм, сыредэм,
Кон эгылэн толыши вотейдэ чэй гушон бырдэм,
Глэй пиэженэ мом hесте, чэй гэпику лап дыридэм,
Жого зындэм гэвэдэм толшу сыхан горти зэhэре,
Веэн чымы моэ зывоне, толыши зывон hэдэре.
************************************************************
Бэхтийар Иззэтов /ды ихтисори/

 Ответить на это сообщение
 Ваше имя:
 Ваш Email:
 Тема:
Отправлять по Email ответы на данную тему по указанному выше адресу.
  


InterReklama Advertizing

ATOO! Counter          Bakililar.az Top Sites  NET's Top100
Xoстинг "BAKNET" | Дизайн "ARTplus" | Вебмастер


Hosted by uCoz